Filmoteka Bosch


REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

www.filmotekabosch.pl


§1

1. Niniejszym regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady prowadzenia i korzystania ze strony internetowej www.filmotekabosch.pl (dalej: "Portal").


2. Administratorem portalu i podmiotem świadczącym usługi poprzez Portal jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 105, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 51814, NIP: 5261027992, kapitał zakładowy w wysokości 157 566 400 zł, zwana dalej: "Administratorem".


3. Niniejszy regulamin opisuje zasady świadczenia przez Administratora poprzez Portal usług świadczonych drogą elektroniczną. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).


4. W celu prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu, wymagane jest spełnienie następujących wymagań technicznych przez urządzenie użytkownika: urządzenie, na którym może działać popularna z bieżącymi aktualizacjami przeglądarka internetowa oraz dostęp do internetu.


5. Za pomocą Portalu świadczone są usługi dedykowane wyłącznie przedsiębiorcom. 


6. Administrator świadczy poprzez Portal następujące usługi (dalej: "Usługi"):

1) dostęp do treści w strefie ogólnodostępnej.

2) dostęp do treści w strefie zamkniętej.


§2

1. Dostęp do strefy ogólnodostępnej posiada każdy użytkownik sieci Internet, nieodpłatnie i bez konieczności logowania się. Strefa ogólnodostępna zawiera następujące kategorie materiałów: 

1) Filmy instruktażowe,

2) Filmy produktowe,

3) Regulacja wtryskiwaczy (odcinki ogólnodostępne),

4) Technologie.


2. Dostęp do strefy zamkniętej posiadają wyłącznie użytkownicy, którzy zostali zarejestrowani do Portalu w ramach szkolenia „III etap dla profesjonalistów. Naprawa wtryskiwaczy Common Rail przy pomocy narzędzi III etapu” oraz dla osób, które kupiły wyposażenie Bosch do naprawy III etapu. Dostęp do strefy zamkniętej wymaga podania kodu przez przedstawiciela firmy Bosch oraz następujących danych imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego, e-maila, stanowiska oraz nazwy, adresu warsztatu NIP’u warsztatu oraz liczy pracowników przed użytkownika. Po dokonaniu rejestracji, następne logowania do strefy zamkniętej wymagają podania e-maila oraz hasła, otrzymanego e-mailem na adres podany podczas rejestracji.


3. Strefa zamknięta zawiera następujące kategorie materiałów: 

1) Regulacja wtryskiwaczy do aut osobowych,

2) Regulacja wtryskiwaczy do aut ciężarowych.


4. O ile odrębne regulaminy i oświadczenia Administratora nie stanowią inaczej, kod uprawniający do dostępu do strefy zamkniętej jest ważny przez 30 dni i uprawnia do maksymalnie do 60 logowań.


5. Dane zebrane podczas rejestracji na Portalu przechowywane są przez okres 30 dni od momentu pierwszego logowania do zakończenia terminu ważności kodu. Użytkownik może żądać również wyrejestrowania go z Portalu w każdym czasie - poprzez zgłoszenie w formie email na adres właściwy do składania reklamacji.


6. Zabronione jest udostępnianie kodu lub danych logowania podmiotom trzecim. W przypadku wykrycia takiego procederu Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do strefy zamkniętej.§3

1. Prawa (w tym prawa autorskie) do Portalu należą do Administratora lub podmiotów z nim współpracujących. Portal oraz jego poszczególne elementy podlegają ochronie przewidzianej przez prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47poz. 211).


2. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do jego elementów jako utworów w rozumieniu prawa autorskiego. Użytkownicy mogą korzystać Portalu oraz jego elementów wyłącznie w celach przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy obowiązującego prawa.


3. Użytkownicy mają prawo do zapoznawania się z treściami zamieszczonymi na stronach Portalu, lecz bez prawa do ich kopiowania, przechowywania, zwielokrotniania lub jakiegokolwiek rozpowszechniania (w szczególności w celach komercyjnych) bez zgody Administratora.


4. Dozwolone jest zamieszczanie na innych stronach internetowych odnośników prowadzących do Portalu. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach Portalu na stronach internetowych naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.


5. Administrator informuje, iż niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach Portalu treści o charakterze bezprawnym.


§4 

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników (administratorem danych osobowych) jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105. 


2. Osobą odpowiedzialna za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch sp. z o.o. sprawuję pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Wszystką korespondencję dotycząca realizacji uprawnień wynikających z punktu 6 należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres: Pan Matthias Goebel Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Grupie Bosch (C/ISP) Robert Bosch GmbH Kronenstrasse 2270173, Stuttgart albo mailowo na adres Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.


3. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług przetwarzają dane osobowe użytkowników w następujących celach: 

1) realizacji umowy uczestnictwa w Konkursie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie,

2) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.


4. Dane osobowe użytkowników są przekazywane przez administratora danych osobowych innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub gdy strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub gdy istnieje na to zgoda użytkowników.


5. W celu realizacji postanowień Regulaminu dane użytkowników są udostępniane: smARTcat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Kuropatwy 28, 02-892 Warszawa. 


6. Dane użytkowników przechowywane są tak długo, jak jest to wymagane do realizacji usług określonych niniejszym Regulaminem. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które administrator danych osobowych musi zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodów określonych prawem podatkowym, handlowym) terminów przechowania. 


7. Użytkownikom przysługuje prawo do: 

1) informacji: użytkownik ma prawo do otrzymania od administratora danych osobowych informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu użytkownik może dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które są przetwarzane w ramach Portalu, 

2) skorygowania i usunięcia danych: użytkownik może zażądać od administratora danych osobowych skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej), 

3) ograniczenie przetwarzania: użytkownik może zażądać od administratora danych osobowych - o ile spełnione są wymogi ustawowe - aby administrator ograniczył przetwarzanie danych użytkownika, 

4) sprzeciw wobec przetwarzania danych: ponadto użytkownik ma prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Administrator danych osobowych wstrzyma wówczas przetwarzanie danych użytkownika, chyba że będzie mógł wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami użytkownika, 

5) sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania zgody użytkownika i wykorzystania danych użytkownika w ramach już trwającej kampanii,

6) sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: użytkownik ma prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Administrator danych osobowych wstrzyma wówczas przetwarzanie danych użytkownika, chyba że będzie mógł wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami użytkownika,

7) odwołanie zgody: jeżeli użytkownik udzielił administratorowi danych osobowych zgody na przetwarzanie swoich danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania danych użytkownika do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona, 

8) przenoszenia danych: użytkownik ma prawo, by otrzymać dane, które udostępnił administratorowi danych osobowych, w strukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej. 


8. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach Portalu wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


9. W przypadku, jeśli użytkownik stwierdzi, iż podmiot odpowiedzialny przetwarza dane z naruszeniem przepisów prawa, użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. 


10. Podanie przez użytkownika danych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich zgodnie z zakresem określonym w formularzu zgłoszeniowym uniemożliwi skorzystanie ze strefy zamkniętej Portalu. 


11. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji użytkownik udzielił dodatkowe zgody na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną udostępnione użytkownikowi w trakcie składania oświadczeń woli. 


12. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych danych użytkowników. 


§5

1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w każdym czasie poprzez zamieszczenie adnotacji o zmianie lub nowej wersji Regulaminu na stronach Portalu. W takim wypadku jednak będą respektowane prawa nabyte użytkowników, którzy dokonali czynności faktycznych lub prawnych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.


2. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@FilmotekaBosch.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie przesyłane w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej osoby składającej reklamację. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem do czasu ostatecznego rozpatrzenia sprawy.


3. Z zastrzeżeniem postanowień poprzedzających, Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia wszystkich lub niektórych treści Portalu w dowolnym czasie (w tym zamknięcia Portalu). Treść strefy zamkniętej Portalu nie zostanie jednak usunięta wcześniej niż w terminie wygaśnięcia ważności kodu lub terminie wygaśnięcia konta -jeżeli termin taki wynika z niniejszego regulaminu lub odrębnych oświadczeń Administratora.


Nazwa i adres

Robert Bosch Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Polska

 

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy

Krystyna Boczkowska, Piotr Pyzio

 

Numer telefonu
+48 22 715 40 00

 

Wpis do rejestru
KRS 0000051814

 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
526-10-27-992

 

Kapitał zakładowy
197 443 600 PLN


Oznaczenia sądu rejestrowego RBPL
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

© Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich rozmieszczenie na stronach internetowych firmy Bosch, podlegają ochronie na mocy praw autorskich oraz innych przepisów ochronnych. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie zawartości stron osobom trzecim w celach komercyjnych jest niedozwolone. Ponadto niektóre strony internetowe firmy Bosch zawierają zdjęcia podlegające prawom autorskim osób trzecich.


Marki

O ile nie podano inaczej wszystkie znaki firmowe na stronach internetowych firmy Bosch są chronione na mocy prawa znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności marek, tabliczek znamionowych, logo firmowych oraz emblematów firmy Bosch. Marki oraz elementy kompozycyjne użyte na naszych stronach są własnością intelektualną firmy Robert Bosch GmbH, Niemcy.


Gwarancja

Niniejsza strona internetowa została opracowana z największą starannością. Mimo to nie jest możliwe zagwarantowanie poprawności i dokładności zawartych na niej informacji. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej strony internetowej, chyba że zostały one spowodowane przez umyślne działanie lub rażące niedbalstwo firmy Bosch.


Licencja

Własność intelektualna zawarta na stronie internetowej firmy Bosch, jak patenty, marki i prawa autorskie, jest chroniona. Poprzez tę stronę internetową nie można otrzymać licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firm Grupy Bosch (Bosch) lub stron trzecich.


Online dispute resolution (ODR)

Informacja na temat zakładania sporu online: Komisja Europejska udostępnia platformę do zakładania sporów online (OS). Ta platforma ma pełnić funkcję miejsca pozasądowego zakładania sporów, które dotyczą umownych zobowiązań wynikających z umów kupna-sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez Internet.


Platforma ta jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Nie angażujemy się w ugody pozasądowe przed organami arbitrażu konsumenckiego.

Spis treści


Informacje o polityce prywatności

1. Robert Bosch sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność

2. Podmiot Odpowiedzialny

3. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

3.1. Przetwarzane są następujące kategorie danych:

3.2. Zasady

3.3. Cele przetwarzania i podstawy prawne

3.4. Rejestracja

3.5. Pliki dziennika

3.6. Dzieci

3.7. Przekazywanie danych

3.7.1 Przekazywanie danych od innych podmiotów

3.7.2 Dostawcy usług (ogólnie)

3.7.3 Zapowiedź paczki

3.8. Okres zapisania; terminy przechowywania

4. Wykorzystywanie ciasteczek

4.1. Informacje ogólne

4.2. Wyłączanie i usuwanie ciasteczek

4.3 Przegląd wykorzystywanych przez nas ciasteczek

4.3.1 Koniecznie potrzebne ciasteczka

4.3.2 Ciasteczka analityczne

5. Zewnętrzne linki

6. Bezpieczeństwo

7. Prawa użytkowników

7.1. Możliwość przenoszenia danych

7.2. Prawo złożenia zażalenia do organu nadzorczego

8. Zmiana informacji o polityce prywatności

9. Kontakt


Informacje o polityce prywatności


Robert Bosch sp. z o.o.  (w dalszej części „Bosch“ bądź „My“ lub "Nam") cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie "ofertą online") oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.


1. Robert Bosch sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność

  

Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.


2. Podmiot Odpowiedzialny 


Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Robert Bosch sp. z o.o.; wyjątki są objaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.


Nasze dane kontaktowe wyglądają następująco:


Robert Bosch Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 105

02-231 Warszawa

Polska

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy

Krystyna Boczkowska, Piotr Pyzio

Numer telefonu

+48 22 715 40 00


3. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych


3.1. Przetwarzane są następujące kategorie danych: 

  • dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres IP)
  • dane referencyjne umowy (stosunek umowny, interes związany z produktem bądź umową)
  • historia klienta
  • dane zmienne


3.2. Zasady

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem identyfikacji osoby.

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (wraz z adresami IP) tylko wtedy, gdy istnieje do tego ustawowa podstawa prawna lub udzielili nam Państwo zgody odnośnie do tego, np. w ramach rejestracji.


3.3. Cele przetwarzania i podstawy prawne

My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:


  • Udostępnienie tej oferty online i wykonanie umowy zgodnie z naszymi warunkami umowy, łącznie z rozliczeniem (podstawy prawne: wykonanie umowy).
  • Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).
  • Autoreklama i reklama obca oraz badanie rynku i pomiar zasięgu w dopuszczalnym ustawowo zakresie bądź w oparciu o udzielenie zgody (podstawa prawna: zgoda / uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, dopóki odbywa się to zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych i o konkurencji).
  • Badania produktowe bądź konsumenckie przez pocztę elektroniczną i/lub telefon, o ile udzielili Państwo na nie wyraźnej zgody (podstawa prawna: udzielenie zgody). Adnotacja: jeżeli do badań włączymy instytut badania rynku, będzie on działał wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi poleceniami.
  • Prowadzenie społeczności zarejestrowanych członków w celu promocji marki Bosch (podstawa prawna: wykonanie umowy).
  • Zachowanie i obrona naszych praw (podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).


3.4. Rejestracja 

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z usług, które wymagają zawarcia umowy, prosimy o zarejestrowanie się. W ramach rejestracji zbieramy na zasadzie dobrowolności dane osobowe (np. imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon komórkowy oraz ewentualnie inne dane potrzebne do ustanowienia i wykonania umowy. Obowiązkowe dane są oznaczone za pomocą*.


3.5. Pliki dziennika

Przy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika. 


Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym. 


Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy; odnośnie do tego patrz punkt Analiza internetowa.


W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje: 


  • adres IP urządzenia końcowego, z którego odbywa się dostęp do oferty online;
  • URL pobranych plików bądź informacji;
  • data i godzina;
  • informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej
  • kod statusu http (np. "zapytanie powiodło się" lub "nie znaleziono żądanego pliku").


3.6. Dzieci 

Ta oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia.


3.7. Przekazywanie danych

3.7.1 Przekazywanie danych od innych podmiotów

Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdują się w punkcie Cele przetwarzania i podstawy prawne. Stroną trzecią mogą być również inne firmy Grupy Bosch. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej na podstawie uzasadnionego interesu, jest to wyjaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, o ile bylibyśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub wykonalnego nakazu urzędowego bądź sądowego.


3.7.2 Dostawcy usług (ogólnie)

Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne firmy Grupy Bosch.


3.8. Okres zapisania; terminy przechowywania

Państwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług bądź jak mamy uzasadniony interes w dalszym zachowaniu danych (np. również po wykonaniu umowy możemy wciąż mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).


4. Wykorzystywanie ciasteczek


4.1. Informacje ogólne 

Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas przeglądania oferty online. Gdy ta oferta online zostanie ponownie wyświetlona przez Państwa, przeglądarka odsyła zawartość ciasteczek z powrotem do odnośnego dostawcy usług i umożliwia w ten sposób rozpoznanie urządzenia końcowego. Odczyt ciasteczek umożliwia nam optymalne dopasowanie oferty online do Państwa i ułatwienie Wam korzystania z niej.


4.2. Wyłączanie i usuwanie ciasteczek

Gdy przeglądają Państwo nasze strony internetowe, zostajecie zapytani w wyskakującym oknie Cookie Layer, czy zgadzacie się na ciasteczka ustawiane na naszej stronie czy też chcielibyście je wyłączyć w ustawieniach. 

Jeżeli zdecydują się Państwo, by nie zgodzić się na ciasteczka, wówczas w Waszej przeglądarce ustawione zostanie ciasteczko opt-out. Ciasteczko to służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Wyłączenie ciasteczek może jednak prowadzić do tego, że poszczególne funkcje naszych stron internetowych nie będą już dostępne dla Państwa. Proszę pamiętać, że ciasteczko opt-out może ze względów technicznych znaleźć zastosowanie tylko w odniesieniu do przeglądarki, z której zostało ustawione. Jeżeli usuną Państwo ciasteczka lub użyją innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać wyboru opt-out.


Możliwość ustawienia nie obejmuje ciasteczek, które zostały ustawione przez innych dostawców usług podczas przeglądania przez Państwa stron internetowych podmiotów trzecich.


Poprzez przeglądarkę można jednak w każdej chwili usunąć wszystkie ciasteczka. Odnośne informacje znajdują się w funkcjach pomocy przeglądarki. Również to może jednak prowadzić do tego, że poszczególne funkcje nie będą już dostępne dla Państwa.


Poza tym poprzez następującą stronę internetową istnieje możliwość zarządzania wykorzystywaniem ciasteczek przez dostawców zewnętrznych i dezaktywacji ich: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

Ta strona internetowa nie jest prowadzona przez nas, w związku z czym nie jesteśmy za nią odpowiedzialni i nie mamy wpływu na jej treści i dostępność.


4.3. Przegląd wykorzystywanych przez nas ciasteczek

W tym punkcie znajduje się przegląd wykorzystywanych przez nas ciasteczek.


4.3.1 Koniecznie potrzebne ciasteczka

Określone ciasteczka są potrzebne, abyśmy mogli bezpiecznie udostępniać swoją ofertę online. Ta kategoria obejmuje np. 


  • ciasteczka służące do identyfikacji bądź uwierzytelniania naszych użytkowników; 
  • ciasteczka tymczasowo zapisujące określone dane wprowadzone przez użytkowników (zawartość koszyka lub formularza);
  • ciasteczka zapisujące określone preferencje użytkowników (np. ustawienia wyszukiwania lub języka);
  • ciasteczka zapisujące dane w celu zagwarantowania bezzakłóceniowego odtwarzania treści wideo i audio.


4.3.2 Ciasteczka analityczne

Wykorzystujemy ciasteczka analityczne, aby móc zarejestrować nawyki użytkowe (np. klikane banery reklamowe, odwiedzane podstrony, stawiane zapytania wyszukiwawcze) naszych użytkowników i przeanalizować je w formie statystycznej.


5. Zewnętrzne linki


Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − niezwiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu w link nie mamy już wpływu na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych (jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się link) przesłanych podmiotowi trzeciemu wraz z kliknięciem w link, ponieważ postępowanie podmiotów trzecich oczywiście nie podlega naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie.


6. Bezpieczeństwo 


Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych. 

Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.


7. Prawa użytkowników


W celu dochodzenia swoich praw proszę skorzystać z danych zamieszczonych w punkcie Kontakt. Proszę przy tym zadbać, by możliwa była dla nas jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.


Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. 


Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).


Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych. 


Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami. 


Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.


Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami. 


Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.


7.1 Możliwość przenoszenia danych


Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.


7.2 Prawo złożenia zażalenia do organu nadzorczego


Mają Państwo prawo złożenia zażalenia do organu ochrony danych. Mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania bądź regionu lub do organu ochrony danych właściwego dla nas. Jest to:


Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.p


8. Zmiana informacji o polityce prywatności


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego. W tych przypadkach dostosujemy odpowiednio nasze informacje o polityce prywatności. Proszę zatem mieć na uwadze aktualną wersję naszych informacji o polityce prywatności.


9. Kontakt


Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, można to zrobić pod adresem podanym w punkcie „Podmiot odpowiedzialny".

 

W odniesieniu do dochodzenia swoich praw oraz do sugestii i zażaleń dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych zalecamy, by zwrócili się Państwo do pełnomocnika naszego koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych):


Pan Matthias Goebel

Pełnomocnik ds. 

bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Grupie Bosch (C/ISP) Robert Bosch GmbH

Kronenstrasse 2270173

Stuttgart

albo

Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com


Stan na 01.03.2018

Logowanie

E-mail:

Hasło:


Materiały szkoleniowo-techniczne do których otrzymałeś dostęp są własnością Robert Bosch Sp. z o.o. Zabronione jest ich powielanie, kopiowanie, jakakolwiek dalsza dystrybucja jak również udostępnianie osobom które nie były uczestnikami szkolenia prowadzonego przez Robert Bosch Sp. z o.o.


> Nie pamiętam hasła

> Nie jestem zarejestrowany